ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Innovation in Management

 1  
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG507 Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3 (3-0-0)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG605 Project Management
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
MGMG510 Enterprise Resource Management
 การจัดการทรัพยากรกิจการ
3 (3-0-6)
MGMG523 Decision Skills
 ทักษะการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG649 Information Exploitation
 การใช้ประโยชน์จากข่าวสารและข้อมูล
3 (3-0-6)
MGMG650 Corporate Strategy and Performance Measurement
 กลยุทธ์ขององค์กรและการวัดผลประกอบการ
3 (3-0-6)
MGMG652 Knowledge Management
 การจัดการองค์ความรู้
3 (3-0-6)
MGMG646 Sales Logistics
 การจัดจำหน่าย
3 (3-0-6)
MGMG647 Procurement Logistics
 การจัดซื้อจัดหา
3 (3-0-6)
MGMG651 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
MGMG653 Process Engineering
 วิศวกรรมกระบวนการ
3 (3-0-6)
MGMG654 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
MGMG619 Supply Chain Management
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
MGMG669 Introduction to Business and Management Research
 การวิจัยธุรกิจและการจัดการขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG692 Consultant Internship (A)
 ที่ปรึกษาฝึกหัด 1
3 (3-0-0)
MGMG692 Consultant Internship (B)
 ที่ปรึกษาฝึกหัด
3 (3-0-0)
 6        CREDIT
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th