ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Electronic Commerce Management

 1  
Course CODECOURSECREDIT
BASE001 English
 ภาษาอังกฤษ
0 (3-0-0)
BASE002 Accounting
 บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG507 Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3 (3-0-0)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG511 Principles of Electronic Commerce
 หลักการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
MGMG605 Project Management
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG659 Electronic Business Management
 การจัดการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
MGMG620 Internet Marketing
 การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
3 (3-0-0)
MGMG669 Introduction to Business and Management Research
 การวิจัยธุรกิจและการจัดการขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG692 Consultant Internship (A)
 ที่ปรึกษาฝึกหัด 1
3 (3-0-0)
MGMG692 Consultant Internship (B)
 ที่ปรึกษาฝึกหัด
3 (3-0-0)
 6        CREDIT
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th