ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Financial Management (CP)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG507 Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3 (3-0-0)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG509 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG517 Investment Management
 การจัดการด้านการลงทุน
3 (3-0-6)
MGMG518 Financial Planning and Strategy
 การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG586 Quantitative Methods in Finance
 วิธีการเชิงปริมาณทางการเงิน
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG680 International Finance
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG681 Derivatives
 อนุพันธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG682 Mergers and Acquisitions
 การรวมและควบกิจการ
3 (3-0-6)
MGMG687 Enterprise Risk Management
 การจัดการความเสี่ยงกิจการ
3 (3-0-6)
MGMG522 Research Methodology in Finance
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG542 Value Based Management
 การจัดการโดยมุ่งเน้นมูลค่า
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG694 Consulting Practice: Organizational Change
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Retail to eTail
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Data to Intelligence
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Strategies for Success
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Employee Selection
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Reorganizing for Competitiveness
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: New Product Positioning
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Equity Listing and Valuation
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: CFO Simulation
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Risk Management
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Investment Portfolio Management
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Corporate Governance Theory and Practice
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Applications of Derivatives and Equity ETF Investments in Thailand
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
 6        CREDIT
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th