ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Entrepreneurship Management (CP)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG507 Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3 (3-0-0)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG504 Organization Behavior and Human Resource Management
 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGMG509 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG562 Introduction to Business Planning
 การวางแผนธุรกิจขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG503 Operation Management
 การจัดการดำเนินการ
3 (3-0-6)
MGMG511 Principles of Electronic Commerce
 หลักการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
MGMG606 Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
MGMG607 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
MGMG608 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG633 Entrepreneurial Finance Management
 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MGMG617 International Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG616 Franchise Management
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3 (3-0-6)
MGMG634 Merger, Acquisition and Valuation
 การรวมและครอบครองกิจการและการประเมินมูลค่า
3 (3-0-0)
MGMG512 Competitive Strategy
 กลยุทธ์การแข่งขัน
3 (3-0-6)
MGMG520 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MGMG618 Retail Business Management
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3 (3-0-6)
MGMG536 Services Marketing
 การตลาดการบริการ
3 (3-0-6)
MGMG669 Introduction to Business and Management Research
 การวิจัยธุรกิจและการจัดการขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
MGMG564 Structural Foundation of New Ventures
 พื้นฐานโครงสร้างของธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
MGMG514 Business Creativity
 ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG692 Consultant Internship (A)
 ที่ปรึกษาฝึกหัด 1
3 (3-0-0)
MGMG692 Consultant Internship (B)
 ที่ปรึกษาฝึกหัด
3 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Organizational Change
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Retail to eTail
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Data to Intelligence
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Strategies for Success
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Employee Selection
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Reorganizing for Competitiveness
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: New Product Positioning
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Strategic Brand Management
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: SME data Collection and Analysis
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: SME Consulting
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Chief Information Officer Simulation
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Business Design and Service Innovation
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Applications of Derivatives and Equity ETF Investments in Thailand
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
MGMG694 Consulting Practice: Business Consult Management and Practice
 ปฏิบัติการให้คำปรึกษา
1.5 (3-0-0)
 6        CREDIT
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th