ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Financial Management (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG504 Organization Behavior and Human Resource Management
 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG513 Financial Management
 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG515 Asian Economy in Global Context
 เศรษฐกิจเอเชียในสภาวะแวดล้อมโลก
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG517 Investment Management
 การจัดการด้านการลงทุน
3 (3-0-6)
MGMG518 Financial Planning and Strategy
 การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG586 Quantitative Methods in Finance
 วิธีการเชิงปริมาณทางการเงิน
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG680 International Finance
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG681 Derivatives
 อนุพันธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG682 Mergers and Acquisitions
 การรวมและควบกิจการ
3 (3-0-6)
MGMG684 Valuation
 การประเมินมูลค่าทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG687 Enterprise Risk Management
 การจัดการความเสี่ยงกิจการ
3 (3-0-6)
MGMG522 Research Methodology in Finance
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาในหัวข้อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG542 Value Based Management
 การจัดการโดยมุ่งเน้นมูลค่า
3 (3-0-6)
MGMG669 Introduction to Business and Management Research
 การวิจัยธุรกิจและการจัดการขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
MGMG587 International Financial and Management Accounting
 การเงินและการจัดการการบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG588 Corporate Governance
 การกำกับดูแลกิจการ
3 (3-0-6)
MGMG589 Wealth Management
 การจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
MGMG612 Business Valuation
 การประเมินมูลค่าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th