ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Healthcare and Wellness Management

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG504 Organization Behavior and Human Resource Management
 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG513 Financial Management
 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG515 Asian Economy in Global Context
 เศรษฐกิจเอเชียในสภาวะแวดล้อมโลก
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG548 Health Service Systems and Health Systems
 ระบบบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
MGMG549 Management of Healthcare Organizations
 การจัดการองค์กรด้านสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG550 Health Care Operations Management
 การจัดการการดำเนินงานสำหรับองค์กรให้บริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG575 Healthcare Policy and Provider Payment Systems
 นโยบายสาธารณสุขและระบบการชำระเงินของผู้ให้บริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG576 Quality Improvement & Improving Healthcare Delivery
 การปรับปรุงคุณภาพ และ การปรับปรุงการส่งมอบบริการทางสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG577 Health Management Decision Making
 การตัดสินใจสำหรับการจัดการองค์กรด้านสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG578 Communication Skills for Health Care Executives
 ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้บริหารธุรกิจสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG579 Health Care Innovation
 นวัตกรรมสำหรับการบริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG580 Hospital Management
 การจัดการโรงพยาบาล
3 (3-0-6)
MGMG581 Seminar in Modern Health Care and Hospital Management
 สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและโรงพยาบาลแนวใหม่
3 (3-0-6)
MGMG582 Research Methodology in Health Care Management
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการสุขภาพ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th