ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Healthcare and Wellness Management

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG509 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG513 Financial Management
 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG515 Asian Economy in Global Context
 เศรษฐกิจเอเชียในสภาวะแวดล้อมโลก
3 (3-0-6)
MGMG547 Managing People in Organizations
 การจัดการบุคลากรในองค์กร
3 (3-0-6)
MGMG598 Managing Business Information and Emerging Technologies
 การจัดการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่
3 (3-0-6)
MGMG756 Business and Management Research
 การวิจัยสำหรับการจัดการและธุรกิจ
3 (3-0-6)
 3  
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG503 Operation Management
 การจัดการดำเนินการ
3 (3-0-6)
MGMG629 Managerial Negotiation Strategy
 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG552 Soft Skills Development
 การพัฒนาทักษะพฤติกรรม
3 (3-0-6)
MGMG576 Quality Improvement & Improving Healthcare Delivery
 การปรับปรุงคุณภาพ และ การปรับปรุงการส่งมอบบริการทางสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG578 Communication Skills for Health Care Executives
 ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้บริหารธุรกิจสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG738 Consulting Tools for Sustainability
 เครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
MGMG743 Emerging Healthcare and Wellness Business Management
 การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวมแบบใหม่
3 (3-0-6)
MGMG744 Leading and Managing Healthcare Organizations
 การนำและการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG745 Principles and Concepts Health Systems and Health Policy
 หลักการและแนวคิดของระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
3 (3-0-6)
MGMG746 Seminar in Contemporary Health Care and Wellness Management
 สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและเวลเนสแนวใหม่
3 (3-0-6)
MGMG749 Business Planning
 การวางแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG755 Health Ethics, Law and Governance
 จริยธรรม กฎหมายและการกำกับดูแลองค์กรด้านสุขภาพ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th