ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Management Research (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG509 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG513 Financial Management
 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG515 Asian Economy in Global Context
 เศรษฐกิจเอเชียในสภาวะแวดล้อมโลก
3 (3-0-6)
MGMG547 Managing People in Organizations
 การจัดการบุคลากรในองค์กร
3 (3-0-6)
MGMG598 Managing Business Information and Emerging Technologies
 การจัดการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่
3 (3-0-6)
MGMG756 Business and Management Research
 การวิจัยสำหรับการจัดการและธุรกิจ
3 (3-0-6)
 3  
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG638 Quantitative Research Methods in Management I
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑
3 (3-0-6)
MGMG639 Quantitative Research Methods in Management II
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒
3 (3-0-6)
MGMG640 Quantitative Research Methods in Management III
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓
3 (3-0-6)
MGMG641 Qualitative Research Methods in Management
 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG710 Seminar in Academic Writing and Publication
 สัมมนาทางการเขียนและตีพิมพ์งานวิชาการ
3 (3-0-6)
MGMG715 Research Design in Management Studies
 การออกแบบการวิจัยทางการจัดการศึกษา
3 (3-0-6)
MGMG655 Directed Reading (in Specialized Area)
 การศึกษาด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง)
2 (2-0-4)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th