ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : เอก-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Management (International Program)

 1  
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG637 Research Design
 การออกแบบการวิจัย
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG642 Advanced Topics in Management
 หัวข้อขั้นสูงทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG643 Advanced Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการขั้นสูง
3 (3-0-6)
MGMG655 Directed Reading (in Specialized Area)
 การศึกษาด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง)
6 (0-0-)
MGMG656 Directed Reading
 Directed Reading
3 (0-0-9)
MGMG657 Directed Reading
 Directed Reading
3 (0-0-9)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG695 Research Apprenticeship (in Specialized Area)
 การฝึกงานวิจัย(ในสาขาเฉพาะทาง)
6 (0-0-18)
MGMG696 Research Apprenticeship
 Research Apprenticeship
2 (0-0-6)
MGMG697 Research Apprenticeship
 Research Apprenticeship
2 (0-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG699 Dissertation
 วิทยานิพนธ์
45 (0-135-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th