ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : เอก-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Management (International Program)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG638 Quantitative Research Methods in Management I
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑
3 (3-0-6)
MGMG639 Quantitative Research Methods in Management II
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒
3 (3-0-6)
MGMG710 Seminar in Academic Writing and Publication
 สัมมนาทางการเขียนและตีพิมพ์งานวิชาการ
3 (3-0-6)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG711 Advanced Management Theories
 ทฤษฎีการจัดการขั้นสูง
3 (3-0-6)
MGMG712 Advanced Management Studies
 การจัดการศึกษาขั้นสูง
3 (3-0-6)
MGMG713 Advanced Seminar in Management Problems
 สัมมนาทางปัญญาการจัดการขั้นสูง
3 (3-0-6)
MGMG648 Current Topics in Management
 หัวข้อปัจจุบันทางการจัดการ
1 (1-0-2)
MGMG655 Directed Reading (in Specialized Area)
 การศึกษาด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง)
2 (2-0-4)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG642 Advanced Topics in Management
 หัวข้อขั้นสูงทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG643 Advanced Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการขั้นสูง
3 (3-0-6)
MGMG640 Quantitative Research Methods in Management III
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓
3 (3-0-6)
MGMG641 Qualitative Research Methods in Management
 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG600 Research and Publication in Marketing
 การวิจัยและตีพิมพ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG670 Empirical Research Methods in Finance
 วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG671 Advanced Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การขั้นสูง
3 (3-0-6)
MGMG672 Communication Skills for Academic Research
 ทักษะการสื่อสารสำหรับผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
MGMG714 Management Research
 การวิจัยทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG715 Research Design in Management Studies
 การออกแบบการวิจัยทางการจัดการศึกษา
3 (3-0-6)
MGMG695 Research Apprenticeship (in Specialized Area)
 การฝึกงานวิจัย(ในสาขาเฉพาะทาง)
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG699 Dissertation
 วิทยานิพนธ์
45 (0-135-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th