ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : เอก-อังกฤษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Sustainable Leadership (International Program)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG638 Quantitative Research Methods in Management I
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑
3 (3-0-6)
MGMG639 Quantitative Research Methods in Management II
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒
3 (3-0-6)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGSL503 Concepts and Problems in Sustainable Development
 แนวคิดและปัญหาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
MGSL504 Theory and Practice in Sustainable Leadership
 ทฤษฎีและปฏิบัติทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
MGSL505 Sufficiency Economy Philosophy in Sustainable Development
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
MGSL506 Current Topics in Sustainable Leadership
 หัวข้อปัจจุบันทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน
1 (1-0-2)
MGSL507 Dissertation Seminar
 สัมมนาวิทยานิพนธ์
1 (1-0-2)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG640 Quantitative Research Methods in Management III
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓
3 (3-0-6)
MGSL602 Internship in Sustainable Leadership
 การฝึกงานทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน
2 (0-6-0)
MGSL603 Exploratory Research Methods in Sustainable Leadership
 วิธีการวิจัยเชิงสำรวจทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
MGSL604 Directed Literature Review (in Specialized Area)
 การทบทวนวรรณกรรมด้วยตนเอง(ในสาขาเฉพาะทาง)
2 (0-0-4)
MGSL605 Research Apprenticeship on Sustainable Development
 การฝึกงานวิจัยด้านภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน
2 (0-6-0)
MGSL606 Research Design in Sustainable Leadership
 การออกแบบวิจัยทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGSL699 Dissertation
 วิทยานิพนธ์
45 (0-135-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th