ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคปกติ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Marketing Bilingual Program (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
BASE001 English
 ภาษาอังกฤษ
0 (3-0-0)
BASE002 Accounting
 บัญชี
0 (3-0-0)
BASE003 Statistics for Management
 สถิติเพื่อการจัดการ
0 (3-0-0)
BASE004 An Introduction to Computer
 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ
0 (3-0-0)
BASE005 Mathematics for Finance
 คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
0 (3-0-0)
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
MGMG596 Statistics for Management
 สถิติเพื่อการจัดการ
0 (3-0-0)
MGMG597 Precourse : Mathematics for Finance
 วิชาปรับพื้นฐาน : คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
0 (3-0-0)
MGMG594 English Language2
 ภาษาอังกฤษ2
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG507 Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3 (3-0-0)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG520 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MGMG532 Research Methodology in Marketing
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG533 Marketing Communications and Promotions
 การสื่อสารและการส่งเสริมทางการตลาด
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG651 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
MGMG620 Internet Marketing
 การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
3 (3-0-0)
MGMG534 Business Marketing
 การตลาดสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG535 Product Development and Design
 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-0)
MGMG536 Services Marketing
 การตลาดการบริการ
3 (3-0-6)
MGMG537 Introduction of New Products and Services
 การแนะนำสินค้าและบริการใหม่
3 (3-0-0)
MGMG538 Marketing Channel Strategies
 กลยุทธ์ช่องทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG539 Quantitative Marketing Models
 แบบจำลองการวิเคราะห์ทางการตลาด
3 (3-0-0)
MGMG540 Sales Force Management
 การบริหารงานขาย
3 (3-0-0)
MGMG541 Seminar in Marketing
 สัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG542 Value Based Management
 การจัดการโดยมุ่งเน้นมูลค่า
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th