ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคปกติ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Business Management (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG527 Contemporary Management
 การจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG504 Organization Behavior and Human Resource Management
 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGMG509 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG519 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG528 Managerial Decision Strategy
 กลยุทธ์การตัดสินใจเชิงการจัดการ
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG605 Project Management
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
MGMG608 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG677 Business Plan Development
 การพัฒนาแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG651 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
MGMG666 Leadership and Managerial Negotiation Strategy
 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเชิงการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG716 Business Creativity and Design Thinking
 การคิดออกแบบและสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG717 Corporate Sustainability Management and Strategy
 กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG718 Strategic Knowledge Management
 การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG719 Operation Management and Business Value Creation
 การจัดการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th