ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคปกติ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Marketing (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG527 Contemporary Management
 การจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG520 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MGMG541 Seminar in Marketing
 สัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG530 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG529 Marketing Communication in the Digital Era
 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG536 Services Marketing
 การตลาดการบริการ
3 (3-0-6)
MGMG538 Marketing Channel Strategies
 กลยุทธ์ช่องทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG573 Retail Marketing
 การตลาดค้าปลีก
3 (3-0-6)
MGMG574 Brand Strategy
 กลยุทธ์ตราสินค้า
3 (3-0-6)
MGMG723 New Product and Platform Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
MGMG721 Business and Sales Pitching Strategy
 กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG727 Marketing Innovation
 นวัตกรรมการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG728 Digital Marketing and Analytics
 การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
MGMG729 Big Data Marketing
 การตลาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th