ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Entrepreneurship and Innovation (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG527 Contemporary Management
 การจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG519 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG613 Management of Innovation
 การจัดการนวัตกรรม
3 (3-0-6)
MGMG611 Business Model and Strategy Development
 การพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG630 New Venture Creation
 การสร้างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG567 Entrepreneurial Marketing
 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MGMG723 New Product and Platform Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
MGMG716 Business Creativity and Design Thinking
 การคิดออกแบบและสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG568 Corporate Entrepreneurship and Innovation
 ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG720 Financial and Technology Management for Entrepreneurs
 การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MGMG721 Business and Sales Pitching Strategy
 กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG722 Commercial Management for Technology and Intellectual Property
 การจัดการเชิงพาณิชย์สำหรับเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
MGMG724 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th