ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Finance (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
MGMG597 Precourse : Mathematics for Finance
 วิชาปรับพื้นฐาน : คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG527 Contemporary Management
 การจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
MGMG757 Digital Business Management
 การจัดการธุรกิจดิจิตัล
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG517 Investment Management
 การจัดการด้านการลงทุน
3 (3-0-6)
MGMG665 Financial Risk Management
 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG663 Econometrics and Finance Research
 การวิจัยทางการเงินและเศรษฐมิติ
3 (3-0-6)
MGMG664 Study Cases in Finance
 กรณีศึกษาทางการเงิน
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG678 Project Finance
 การเงินโครงการ
3 (3-0-6)
MGMG680 International Finance
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG681 Derivatives
 อนุพันธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG682 Mergers and Acquisitions
 การรวมและควบกิจการ
3 (3-0-6)
MGMG684 Valuation
 การประเมินมูลค่าทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG689 Fixed Income Security Investment
 การลงทุนในตราสารหนี้
3 (3-0-6)
MGMG720 Financial and Technology Management for Entrepreneurs
 การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MGMG725 Seminar in Finance
 สัมมนาการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG726 Behavioral Finance
 การเงินเชิงพฤติกรรม
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th