ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Marketing (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG520 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MGMG532 Research Methodology in Marketing
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG609 Integrated Marketing Communications
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG534 Business Marketing
 การตลาดสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG536 Services Marketing
 การตลาดการบริการ
3 (3-0-6)
MGMG538 Marketing Channel Strategies
 กลยุทธ์ช่องทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG541 Seminar in Marketing
 สัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-6)
MGMG572 Trade Marketing
 การตลาดเพื่อการพาณิชย์
3 (3-0-6)
MGMG573 Retail Marketing
 การตลาดค้าปลีก
3 (3-0-6)
MGMG574 Brand Strategy
 กลยุทธ์ตราสินค้า
3 (3-0-6)
MGMG610 New Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 (3-0-6)
MGMG625 Social Media Marketing
 การตลาดสื่อสังคม
3 (3-0-6)
MGMG626 Purchasing Strategy Management/Purchasing Management
 การจัดการกลยุทธ์การจัดซื้อและการจัดการการจัดซื้อ
3 (3-0-6)
MGMG627 Online Marketing
 การตลาดออนไลน์
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th