ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Management and Strategy (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG555 Competitive Strategy and Industry Structure
 กลยุทธ์การแข่งขันและโครงสร้างอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
MGMG556 Corporate Advantage and Strategy
 ความได้เปรียบระดับองค์กรและกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG557 Strategy and Global Competition
 กลยุทธ์และการแข่งขันระดับโลก
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG518 Financial Planning and Strategy
 การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG635 Strategic Management Decision Making
 การตัดสินใจสำหรับการจัดการเชิงธุรกิจกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาในหัวข้อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG542 Value Based Management
 การจัดการโดยมุ่งเน้นมูลค่า
3 (3-0-6)
MGMG558 Innovation and Technology Strategy
 กลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
MGMG559 Operations Management and Strategy
 การจัดการการดำเนินงานและกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG560 Supply Chain Management and Strategy
 การจัดการโซ่อุปทานและกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG666 Leadership and Managerial Negotiation Strategy
 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th