ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Management and Strategy (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG527 Contemporary Management
 การจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
MGMG757 Digital Business Management
 การจัดการธุรกิจดิจิตัล
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG519 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG556 Corporate Advantage and Strategy
 ความได้เปรียบระดับธุรกิจและกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG565 Strategic Implementation and Intrapreneurship
 การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้ประกอบการในองค์กร
3 (3-0-6)
MGMG563 Industry Strategy and Global Competition
 กลยุทธ์อุตสาหกรรมและการแข่งขันระดับโลก
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG518 Financial Planning and Strategy
 การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGMG558 Innovation and Technology Strategy
 กลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
MGMG730 Strategic Decision Making & Consulting Research
 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการวิจัยด้านให้คำปรึกษา
3 (3-0-6)
MGMG666 Leadership and Managerial Negotiation Strategy
 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเชิงการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG718 Strategic Knowledge Management
 การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG724 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG731 Strategic Change Management
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG732 Strategic Risk Management
 การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th