ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Entrepreneurship and Innovation

 1  
Course CODECOURSECREDIT
BASE001 English
 ภาษาอังกฤษ
0 (3-0-0)
BASE002 Accounting
 บัญชี
0 (3-0-0)
BASE003 Statistics for Management
 สถิติเพื่อการจัดการ
0 (3-0-0)
BASE004 An Introduction to Computer
 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ
0 (3-0-0)
BASE005 Mathematics for Finance
 คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
0 (3-0-0)
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
MGMG596 Statistics for Management
 สถิติเพื่อการจัดการ
0 (3-0-0)
MGMG597 Precourse : Mathematics for Finance
 วิชาปรับพื้นฐาน : คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
0 (3-0-0)
MGMG594 English Language2
 ภาษาอังกฤษ2
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG507 Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3 (3-0-0)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG613 Management of Innovation
 การจัดการนวัตกรรม
3 (3-0-6)
MGMG562 Introduction to Business Planning
 การวางแผนธุรกิจขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
MGMG564 Structural Foundation of New Ventures
 พื้นฐานโครงสร้างของธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG503 Operation Management
 การจัดการดำเนินการ
3 (3-0-6)
MGMG606 Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
MGMG607 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
MGMG608 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG633 Entrepreneurial Finance Management
 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MGMG617 International Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG616 Franchise Management
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3 (3-0-6)
MGMG634 Merger, Acquisition and Valuation
 การรวมและครอบครองกิจการและการประเมินมูลค่า
3 (3-0-0)
MGMG536 Services Marketing
 การตลาดการบริการ
3 (3-0-6)
MGMG563 Product Design and Engineering
 การจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-0)
MGMG514 Business Creativity
 ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG566 Strategies for New Business Development
 กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
MGMG567 Entrepreneurial Marketing
 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MGMG568 Corporate Entrepreneurship and Innovation
 ภาวะผู้ประกอบการภายในบริษัทและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
MGMG569 Technology Venture Management
 การจัดการการเสี่ยงลงทุนทางเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
MGMG570 Technology Management and Transfer Process
 การจัดการเทคโนโลยีและกระบวนการถ่ายทอด
3 (3-0-6)
MGMG571 Intellectual Property Management
 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th