ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Human Capital and Organization Management (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG527 Contemporary Management
 การจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
MGMG757 Digital Business Management
 การจัดการธุรกิจดิจิตัล
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG504 Organization Behavior and Human Resource Management
 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGMG519 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG621 Human Resources Planning & Development
 การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGMG531 Strategic Human Resource Development and Coaching
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการฝึกสอน
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG602 Organization Development and Management for Changes
 การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
MGMG622 Reward and Performance Management
 รางวัลและการจัดการจัดการการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
MGMG623 Business Communication and the Consulting Process
 การสื่อสารทางธุรกิจและกระบวนการให้คำปรึกษา
3 (3-0-6)
MGMG543 Laws Relating to Labour
 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
3 (3-0-6)
MGMG666 Leadership and Managerial Negotiation Strategy
 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเชิงการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG717 Corporate Sustainability Management and Strategy
 กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG624 Organizational Structure and Design
 การออกแบบและโครงสร้างองค์การ
3 (3-0-6)
MGMG733 Workforce Planning and HR Business Partners
 การวางแผนกำลังคนและพันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th