ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Food Business Management (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG519 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG700 Principle of Food Quality and Safety Management
 หลักการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG701 Principle and Concept of Regulations, Standards on Food Quality and Safety
 หลักการและแนวคิดด้านกฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG509 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG520 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาในหัวข้อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG702 Nutrition Concept for Food Business
 แนวคิดด้านโภชนาการสำหรับธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG703 Problem Solving in Food Quality and Safety Management
 การแก้ปัญหาด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG704 Special Topics in Food Business Management
 หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG705 Food Safety Evaluation for Food Business
 การประเมินความปลอดภัยสำหรับธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG706 Food Safety and Quality Management Systems in the Food Chain
 ความปลอดภัยและระบบบริหารคุณภาพในห่วงโซ่อาหาร
3 (3-0-6)
MGMG707 Dispute and Negotiation on International Food Trade
 ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทางการค้าอาหารระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGMG708 Consultancy and Auditing in Food Quality and Safety Management Systems
 การเป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมินระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG709 National/International Food Law and Regulation
 กฎหมายอาหารระดับชาติและนานาชาติ
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th