ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Food Business Management (Thesis)

 1  
Course CODECOURSECREDIT
MGMG593 Precourse : English Language 1
 วิชาปรับพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ 1
0 (3-0-0)
MGMG591 Precourse : Accounting
 วิชาปรับพื้นฐาน : บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MGMG516 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG527 Contemporary Management
 การจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
MGMG757 Digital Business Management
 การจัดการธุรกิจดิจิตัล
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG519 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG544 Food Business Model Development and Creativity
 การสร้างสรรค์และการพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG700 Principle of Food Quality and Safety Management
 หลักการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG546 Supply Chain and Logistic Management in Food Business
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG520 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MGMG723 New Product and Platform Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
MGMG645 Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG721 Business and Sales Pitching Strategy
 กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGMG728 Digital Marketing and Analytics
 การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
MGMG734 Principle of Regulations, Standards on Food Quality and Safety
 หลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG735 Global Food Business Trade and Retail Marketing Management
 การจัดการตลาดการค้าปลีกและพาณิชย์ธุรกิจอาหารระดับโลก
3 (3-0-6)
MGMG736 Management Strategy for Food and Agricultural Entrepreneurship
 กลยุทธ์การจัดการสำหรับการประกอบการเกษตรและอาหาร
3 (3-0-6)
MGMG737 Nutrition Concept for Food Business Creativity
 แนวคิดด้านโภชนาการสำหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG698 Thesis (A)
 วิทยานิพนธ์
6 (3-0-0)
MGMG698 Thesis (B)
 วิทยานิพนธ์
9 (3-0-0)
 6  
Course CODECOURSECREDIT
COMP Comprehensive
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th