ระบบบริการการศึกษา

Select Menu

PROGRAM STRUCTURE
 FACULTY : วิทยาลัยการจัดการ
 Program : โท-ไทย-ภาคพิเศษ
 DEPARTMENT : 
 PROGRAM : Nursing Management

 1  
Course CODECOURSECREDIT
BASE001 English
 ภาษาอังกฤษ
0 (3-0-0)
BASE002 Accounting
 บัญชี
0 (3-0-0)
 2        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG501 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG505 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MGMG506 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
MGMG507 Financial Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3 (3-0-0)
MGMG508 Strategic Marketing Management
 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 3        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
NSID562 Strategic Management in Health Care Organizaiton
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การดูแลสุขภาพ
3 (3-0-0)
NSID563 Nursing Management Practicum
 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
3 (3-0-0)
NSID565 Health Public Policy
 นโยบายสาธารณะเพื่อการดูแลสุขภาพ
3 (3-0-0)
 4        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG502 Managerial Decision Science
 การตัดสินใจทางการจัดการวิทยา
3 (3-0-6)
MGMG504 Organization Behavior and Human Resource Management
 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGMG629 Managerial Negotiation Strategy
 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ
3 (3-0-6)
NSID564 Current Issues in Health Care Industrial Management
 ประเด็นและแนวโน้มการจัดการในอุตสาหกรรมสุขภาพ
3 (3-0-0)
NSID611 Basic Theory in Advanced Nursing Practice
 ทฤษฎีพื้นฐานในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-0)
NSID613 Statistics and Research in Nursing
 สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-0)
NSID614 Research Utilization in Nursing
 การใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-0)
NSID623 Nursing Outcome Management
 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
3 (3-0-0)
 5        CREDIT
Course CODECOURSECREDIT
MGMG690 Independent Study (A)
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-0)
MGMG690 Independent Study (B)
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-0)
 6        CREDIT
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th